Shoyu Shushi House Park City
Shoyu Shushi House
5 Star Rating  |  6 Reviews

1612 West Ute Blvd
Park City, UT 84098
435-901-3990
Restaurant Website
Cuisine: Asian / Sushi
Price: $20 - $40
Location: Kimball Junction

Feature(s):
Sushi Bar

Shoyu Shushi House Park City Menu